خرید اینترنتی
فروشگاه شکار

258 شرط اول برنامه غذایی :

شرط اول برنامه غذایی

شرط دوم انجام دادن  ورزش های هوازی

شرط سوم تمرینات شکم

الف -بالا آوردن پاها در حالت خوابیده

ب _انجام حرکت ورزشی دراز و نشست

ج _انجام حرکت ورزشی پا دوچرخه

245 شرط دوم انجام دادن ورزش های هوازی :

248 هنگام گرسنگی سعی کنید بیشتر از میوه و سبزیجات استفاده کنید.